Thiết Bị Phân Tích

Máy quang phổ FT/IR - 4600

Máy quang phổ

Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa...

FT/IR - 4600
Máy quang phổ

Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa...

FT/IR - 4600
Máy quang phổ UV-VIS6305

Máy quang phổ UV-VIS

...

6305
Máy quang phổ UV-VIS

...

6305
Máy quang phổ6850

Máy quang phổ

Máy quang phổ hai chùm tia với băng t...

6850
Máy quang phổ

Máy quang phổ hai chùm tia với băng t...

6850
Cô Quay Chân KhôngRC600

Cô Quay Chân Không

...

RC600
Cô Quay Chân Không

...

RC600
Cô Quay Chân KhôngRC900

Cô Quay Chân Không

...

RC900
Cô Quay Chân Không

...

RC900
Quang kế ngọn lửa  PFP7/C

Quang kế ngọn lửa

...

PFP7/C
Quang kế ngọn lửa

...

PFP7/C
Quang kế ngọn lửa  PFP7

Quang kế ngọn lửa

...

PFP7
Quang kế ngọn lửa

...

PFP7
Bộ điện di đứngEVS 1300-SYS

Bộ điện di đứng

Bộ điện di đứng chưa bao gồm độ...

EVS 1300-SYS
Bộ điện di đứng

Bộ điện di đứng chưa bao gồm độ...

EVS 1300-SYS
Bộ điện di ngangEHS 1300-SYS

Bộ điện di ngang

Bộ điện di ngang chưa có bộ nguồn ...

EHS 1300-SYS
Bộ điện di ngang

Bộ điện di ngang chưa có bộ nguồn ...

EHS 1300-SYS