Thiết Bị Thí Nghiệm

Máy khuấy từ gia nhiệt TM-14SB

Máy khuấy từ gia nhiệt

...

TM-14SB
Máy khuấy từ gia nhiệt

...

TM-14SB
Cân điện tử KERN440-21A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử KERN440-33N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

440-33N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

440-33N
Cân điện tử KERN440-35N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 400g...

440-35N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 400g...

440-35N
Cân điện tử KERN440-35A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

440-35A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

440-35A
Cân điện tử KERN440-43N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 400g...

440-43N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 400g...

440-43N
Máy khuấy từ  MS – 12B

Máy khuấy từ

Máy khuấy từ 1 vị trí...

MS – 12B
Máy khuấy từ

Máy khuấy từ 1 vị trí...

MS – 12B
Cân điện tử KERN440-45N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 1000g...

440-45N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 1000g...

440-45N
Máy khuấy từ  MS-23M

Máy khuấy từ

6 vị trí khuấy...

MS-23M
Máy khuấy từ

6 vị trí khuấy...

MS-23M