Sinh Hóa _ Vi Sinh

Cân điện tử KERNEMB 2000-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 2000g, chuẩn...

EMB 2000-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 2000g, chuẩn...

EMB 2000-2
Cân điện tử KERNEMB 500-1

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 500g, chuẩn ...

EMB 500-1
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 500g, chuẩn ...

EMB 500-1
Cân điện tử KERNEW 200-3NM

Cân điện tử KERN

Cân phân ngoại, 3 số lẻ , chuẩn ngo...

EW 200-3NM
Cân điện tử KERN

Cân phân ngoại, 3 số lẻ , chuẩn ngo...

EW 200-3NM
Cân điện tử KERNEW 400-3NM

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 400g, chuẩn ...

EW 400-3NM
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 400g, chuẩn ...

EW 400-3NM
Tủ Cấy Vi Sinh BC – 01B

Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ hút khí độcDLH – 01G

Tủ hút khí độc

...

DLH – 01G
Tủ hút khí độc

...

DLH – 01G
Tủ hút khí độcLV-FH1200

Tủ hút khí độc

...

LV-FH1200
Tủ hút khí độc

...

LV-FH1200
Tủ hút khí độcFNL-FH1200C

Tủ hút khí độc

...

FNL-FH1200C
Tủ hút khí độc

...

FNL-FH1200C
Kính hiển viMT4200L

Kính hiển vi

...

MT4200L
Kính hiển vi

...

MT4200L