CHỤP ẢNH GEL

Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blotchemiPRO XS9

Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Máy chụp ảnh GelomniDOC

Máy chụp ảnh Gel

...

omniDOC
Máy chụp ảnh Gel

...

omniDOC
Hệ thống chụp ảnh gelgelONE

Hệ thống chụp ảnh gel

...

gelONE
Hệ thống chụp ảnh gel

...

gelONE
Hệ thống chụp ảnh gel gelPRO

Hệ thống chụp ảnh gel

Hãng sản xuất: Cleaver scientific - Anh...

gelPRO
Hệ thống chụp ảnh gel

Hãng sản xuất: Cleaver scientific - Anh...

gelPRO
Hệ thống chụp ảnh gelgelLITE

Hệ thống chụp ảnh gel

Cleaver scientific – Anh...

gelLITE
Hệ thống chụp ảnh gel

Cleaver scientific – Anh...

gelLITE
Hệ thống chụp ảnh gel UVIDOC HD6

Hệ thống chụp ảnh gel

Cleaver scientific – Anh...

UVIDOC HD6
Hệ thống chụp ảnh gel

Cleaver scientific – Anh...

UVIDOC HD6
Buồng hood chụp ảnh gel đơn giảnGDH

Buồng hood chụp ảnh gel đơn giản

Cleaver Scientific-Anh...

GDH
Buồng hood chụp ảnh gel đơn giản

Cleaver Scientific-Anh...

GDH
Máy chụp ảnh gelMDOCBASIC

Máy chụp ảnh gel

Cleaver Scientific-Anh...

MDOCBASIC
Máy chụp ảnh gel

Cleaver Scientific-Anh...

MDOCBASIC
Máy chụp ảnh gelMICRODOC

Máy chụp ảnh gel

Cleaver Scientific-Anh...

MICRODOC
Máy chụp ảnh gel

Cleaver Scientific-Anh...

MICRODOC