Cân Điện Tử

Cân phân tích KERNABT 120-4NM

Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 4 số lẻ, 120g...

ABT 120-4NM
Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 4 số lẻ, 120g...

ABT 120-4NM
Cân phân tích KERNABS 220-4N

Cân phân tích KERN

- Chuẩn cân ngoại, 220g...

ABS 220-4N
Cân phân tích KERN

- Chuẩn cân ngoại, 220g...

ABS 220-4N
Cân phân tích KERNABJ 220 - 4NM

Cân phân tích KERN

Cân phân tích chuẩn nội 4 số lẻ, 2...

ABJ 220 - 4NM
Cân phân tích KERN

Cân phân tích chuẩn nội 4 số lẻ, 2...

ABJ 220 - 4NM
Cân phân tích KERNABT 100-5NM

Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân điện tử KERN440-21A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử KERN440-33N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

440-33N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

440-33N
Cân điện tử KERN440-35N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 400g...

440-35N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 400g...

440-35N
Cân điện tử KERN440-35A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

440-35A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

440-35A
Cân điện tử KERN440-43N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 400g...

440-43N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 400g...

440-43N