Adam,Rouilly

Mô hình đặt ống thông dạ dày AR-90 CorMan®AR90-CorMan®

Mô hình đặt ống thông dạ dày AR-90 CorMan®

Mô hình đặt ống thông dạ dày ngư...

AR90-CorMan®
Mô hình đặt ống thông dạ dày AR-90 CorMan®

Mô hình đặt ống thông dạ dày ngư...

AR90-CorMan®
Mô hình đặt ống thông dạ dày trẻ emAR331-THE HUNGRY MAN

Mô hình đặt ống thông dạ dày trẻ em

Mô hình mô phỏng đặt ống thông d...

AR331-THE HUNGRY MAN
Mô hình đặt ống thông dạ dày trẻ em

Mô hình mô phỏng đặt ống thông d...

AR331-THE HUNGRY MAN
Mô đào tạo kỹ năng nâng mũi thẩm mỹ AR361

Mô đào tạo kỹ năng nâng mũi thẩm mỹ

Mô hình AR361-RHINOPLASTY được thiết ...

AR361
Mô đào tạo kỹ năng nâng mũi thẩm mỹ

Mô hình AR361-RHINOPLASTY được thiết ...

AR361
Mô hình xử lý vết thương chảy máu mũiAR305

Mô hình xử lý vết thương chảy máu mũi

Mô hình xử lý vết thương chảy máu...

AR305
Mô hình xử lý vết thương chảy máu mũi

Mô hình xử lý vết thương chảy máu...

AR305
Mô hình Thực Hành rữa tai AR301

Mô hình Thực Hành rữa tai

...

AR301
Mô hình Thực Hành rữa tai

...

AR301
Mô hình thực hành khám mắt;võng mạc tổng quátAR403

Mô hình thực hành khám mắt;võng mạc tổng quát

...

AR403
Mô hình thực hành khám mắt;võng mạc tổng quát

...

AR403
Mô hình đào tạo khám ống tai tổng quátAR302

Mô hình đào tạo khám ống tai tổng quát

Mô hình tai được thiết kế để ng...

AR302
Mô hình đào tạo khám ống tai tổng quát

Mô hình tai được thiết kế để ng...

AR302
Mô hình kiểm tra trực tràngAR321

Mô hình kiểm tra trực tràng

Đào tạo ,thực tập kiểm tra trực t...

AR321
Mô hình kiểm tra trực tràng

Đào tạo ,thực tập kiểm tra trực t...

AR321
Mô hình dẫn lưu bàng quang trên xương muAR341

Mô hình dẫn lưu bàng quang trên xương mu

Đào tạo,thực hành dẫn lưu bàng qua...

AR341
Mô hình dẫn lưu bàng quang trên xương mu

Đào tạo,thực hành dẫn lưu bàng qua...

AR341