Major Science - USA

Bể điện di ngang nhỏME10-7-10

Bể điện di ngang nhỏ

Bể điện di ngang nhỏ Midi plus-1 Hori...

ME10-7-10
Bể điện di ngang nhỏ

Bể điện di ngang nhỏ Midi plus-1 Hori...

ME10-7-10
Bộ nguồn điện diMP-310

Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di...

MP-310
Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di...

MP-310
Máy đọc kết quả điện diSmartView Pro 1100

Máy đọc kết quả điện di

Máy đọc kết quả điện di...

SmartView Pro 1100
Máy đọc kết quả điện di

Máy đọc kết quả điện di...

SmartView Pro 1100
Máy luân nhiệt PCRCYCLER-25

Máy luân nhiệt PCR

Máy luân nhiệt PCR Thang nhiệt độ ...

CYCLER-25
Máy luân nhiệt PCR

Máy luân nhiệt PCR Thang nhiệt độ ...

CYCLER-25