Adam,Rouilly

STOMA CARE TORSOAR150

STOMA CARE TORSO

mô hình chăm sóc và vệ sinh Stoma...

AR150
STOMA CARE TORSO

mô hình chăm sóc và vệ sinh Stoma...

AR150
DESPERATE DEBRA® - IMPACTED FETAL HEAD SIMULATORAR58

DESPERATE DEBRA® - IMPACTED FETAL HEAD SIMULATOR

Thực tâp sinh mổ với các trường h...

AR58
DESPERATE DEBRA® - IMPACTED FETAL HEAD SIMULATOR

Thực tâp sinh mổ với các trường h...

AR58
Mô hình thực tập khâu vết rạnh tầng sinh môn; phục hồi tầng sinh mônAR312

Mô hình thực tập khâu vết rạnh tầng sinh môn; phục hồi tầng sinh môn

Thực tập khâu tầng sinh môn; phục h...

AR312
Mô hình thực tập khâu vết rạnh tầng sinh môn; phục hồi tầng sinh môn

Thực tập khâu tầng sinh môn; phục h...

AR312
Búp bê thai nhiAR75

Búp bê thai nhi

...

AR75
Búp bê thai nhi

...

AR75
Búp bê thai nhi AR74

Búp bê thai nhi

...

AR74
Búp bê thai nhi

...

AR74