Thiết Bị Thí Nghiệm

Cân điện tử KERN440-47N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 2000g...

440-47N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 2000g...

440-47N
Cân điện tử KERN440-49N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 4000g...

440-49N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 4000g...

440-49N
Máy khuấy từ  MS-52 M

Máy khuấy từ

10 vị trí khuấy...

MS-52 M
Máy khuấy từ

10 vị trí khuấy...

MS-52 M
Cân điện tử KERN440-49A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 6000g...

440-49A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 6000g...

440-49A
Máy khuấy từ  gia nhiệtMR Hei – Standard

Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Standard
Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Standard
Máy khuấy từ gia nhiệt MR Hei – Tec

Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Tec
Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Tec
Máy lắc VortexVM-96A

Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96A
Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96A
Cân điện tử KERNEMB 100-3

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 100g...

EMB 100-3
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 100g...

EMB 100-3
Máy lắc Vortex  VM-96T

Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T
Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T